Vrijwilliger: Dierverzorger/Kynologisch instructeur

Het uitvoeren van dagelijkse dierverzorgingswerkzaamheden en het zorgdragen voor optimale dierenwelzijn en/of plaatsing en representativiteit voor de Stichting ROZE. De dierverzorger is verantwoordelijk voor het uitvoeren van eenvoudige medische handelingen binnen de kaders van een behandelplan. Daarnaast is de dierverzorger verantwoordelijk voor het observeren van diergedrag, signaleren van afwijkingen en vertaling hiervan naar informatie voor dierenarts, potentiële eigenaar en beheer.  

Plaats in de organisatie/team 

Een dierverzorger wordt functioneel aangestuurd door de assistent beheerders. En voert de opgegeven taken uit.  

Kennis en ervaring 

 • De dierverzorger heeft een diploma dierverzorging tenminste op niveau 3.  
 • Kennis en ervaring met betrekking tot medische zorg aan dieren. 
 • Kennis en ervaring met normaal en afwijkend gedrag van dieren. 
 • Heeft bij voorkeur ervaring met het aansturen van vrijwilligers en stagiaires. 
 • Heeft een opleiding tot kynologisch instructeur of is hier mee bezig. 
 • Heeft kennis van positief trainen.   

Dierverzorging 

 • Draagt zorg voor een hygiënische, veilige en representatief dierverblijf conform protocollen en richtlijnen 
 • Controleert dieren op infecties en verwondingen, behandelt deze na overleg met de assistent beheerder of paraveterinair en schakelt met de dierenarts. 
 • Observeert gedrag van dieren, signaleert afwijkend gedrag en vertaalt dit naar relevante informatie voor beheer, dierenarts of potentiële eigenaar 
 • Bereidt maaltijden voor dieren, draagt zorg voor het voeden van dieren en monitort water- en voedselinname van dieren 
 • Verricht eenvoudige medische handelingen en draagt zorg voor het toedienen van medicijnen aan dieren conform het behandelplan na aansturing van een vaste medewerker.  
 • Draagt zorg voor de uiterlijke verzorging van dieren. 
 • Draagt zorg voor voldoende beweging van dieren, laat dieren uit en geeft de dieren aandacht. 
 • Levert een bijdrage aan het trainen van moeilijk plaatsbare dieren. 
 • Levert een bijdrage aan het trainen van vrijwilligers.  

Prestatie-indicatoren: 

 • Dierverzorgingstaken worden uitgevoerd, zodanig dat de hygiene- en veiligheidsprotocollen en richtlijnen zijn nageleefd en een optimaal dierenwelzijn en een goede omgeving zijn geborgd.  

Plaatsing realiseren 

 • Stelt op basis van aanmeldings- en observatiegegevens een profiel van een dier op en beoordeelt het dier op plaatsbaarheid 
 • Verzamelt en neemt kennis van relevante informatie van zowel het dier en de potentiële eigenaar 
 • Verstrekt informatie en voorlichting aan potentiële eigenaren en andere belanghebbende over dierverzorging, de karaktereigenschappen en bijzonderheden van dieren 
 • Realiseert een optimale matching tussen het dier en de (potentiële) eigenaar 

Prestatie-indicatoren: 

 • Plaatsing gerealiseerd zodanig dat de klantprocessen ten aanzien van de herplaatsing van dieren efficiënt en effectief zijn verlopen en een goede match is gecreëerd tussen dier en eigenaar 

Administratieve en ondersteunende werkzaamheden verrichten 

 • Signaleert tekorten in voorraden, defecten in materialen en draagt zorg voor de aanvulling van de materialen op de afdeling 
 • Draagt zorg voor een representatieve opstelling van ruimten en het terrein en verricht hiertoe schoonmaakwerkzaamheden 
 • Registreert, beheert en onderhoudt dierenlijsten en overige (dieren)administratie in de daartoe bestemde systemen en controleert deze op juistheid, volledigheid en tijdigheid 
 • Stelt op verzoek rapportage en documenten op, verstrekt/verzendt deze aan belanghebbende 

Informatie verstrekken en verzamelen 

 • Ontvangt en registreert telefonische, schriftelijke en e-mailverzoeken en (plaatsings-)vragen van klanten en/of leveranciers, handelt deze zelfstandig af of zet specifieke vragen door naar inhoudelijk specialisten 
 • Ontvangt bezoekers op een klantvriendelijke wijze en verwijst hen door en/of begeleidt hen naar de gewenste persoon of bijeenkomst 
 • Neemt contact op met klanten en andere betrokkenen om gegevens/informatie op te vragen, vast te leggen en/of behoeften in kaart te brengen 
 • Informeert en/of adviseert klanten over de dienstverlening van de organisatie 
 • Bewaakt naleving van relevante veiligheids- en hygiene protocollen en instructies binnen het toegewezen aandachtsgebied en verstrekt hiertoe informatie aan derden 

Algemeen 

Dit resultaatgebied betreft niet specifiek functie gerelateerde competenties. 

 • Affiniteit met dieren en de bedrijfsmatige opvang van gezelschapsdieren 
 • Houdt ontwikkelingen bij vanuit het vakgebied en deelt deze met collega’s. 
 • Draagt op een juiste wijze de verantwoordelijkheden die bij de functie behoren. 
 • Doet voorstellen voor verbetering en/of draagt, na goedkeuring van de leidinggevende, bij aan de realisatie en implementatie hiervan.  
 • Werkt op een professionele wijze samen met de dierenarts en collega’s. 
 • Levert een positieve bijdrage in de sfeer. 
 • Stelt zich flexibel op naar de organisatie. 
 • Communiceert open en directief in de onderlinge samenwerking. 
 • Gaat integer om met de kennis en informatie m.b.t. de medewerkers. 

Aanmelden:
Heb je interesse in deze functie? Stuur een mailtje naar ragna@rozeindhoven.nl