Functie: Dierverzorger met kynologische achtergrond (18-36 uur flex)

Doelstelling
Het uitvoeren van dagelijkse dierverzorgingswerkzaamheden en het zorgdragen voor optimale dierenwelzijn en/of plaatsing en representativiteit voor de Stichting ROZE. De dierverzorger is verantwoordelijk voor het uitvoeren van eenvoudige medische handelingen binnen de kaders van een behandelplan. Daarnaast is de dierverzorger verantwoordelijk voor het observeren van diergedrag, signaleren van afwijkingen en vertaling hiervan naar informatie voor dierenarts, potentiële eigenaar en beheer.

Plaats in de organisatie/team
Een dierverzorger ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur en wordt functioneel aangestuurd door de assistent beheerders. De dierverzorger geeft zelf functioneel leiding aan stagiaires en vrijwilligers.

Kennis en ervaring
· Heeft een opleiding tot kynologisch instructeur afgerond
· Kennis en ervaring met het positief trainen van honden
· Kennis en ervaring met de verzorging van meerdere diersoorten is gewenst.
· Heeft bij voorkeur ervaring met het aansturen van vrijwilligers en stagiaires

Resultaatgebieden

Dierverzorging
· Draagt zorg voor een hygiënische, veilige en representatief dierverblijf conform protocollen en richtlijnen.
· Controleert dieren op algehele conditie en signaleert afwijkingen en ziekten en rapporteert dit op de juiste wijze
· Observeert gedrag van dieren, signaleert afwijkend gedrag en vertaalt dit naar relevante informatie voor beheer, dierenarts of potentiële eigenaar.
· Bereidt maaltijden voor dieren, draagt zorg voor het voeden van dieren en monitort water- en voedselinname van dieren.
· Verricht eenvoudige medische handelingen en draagt zorg voor het toedienen van medicijnen aan dieren conform het behandelplan.
· Levert een bijdrage aan het trainen en socialiseren van met name honden en zorgt voor een juiste overdracht van deze kennis op vrijwilligers en stagiaires.
· Draagt zorg voor de uiterlijke verzorging van dieren.
· Draagt zorg voor voldoende beweging van dieren, laat dieren uit en geeft de dieren aandacht.

Prestatie-indicatoren:
Dierverzorgingstaken worden uitgevoerd, zodanig dat de hygiene- en veiligheidsprotocollen en richtlijnen zijn nageleefd en een optimaal dierenwelzijn en een goede omgeving zijn geborgd.

Plaatsing realiseren
· Stelt op basis van aanmeldings- en observatiegegevens een profiel van een dier op en beoordeelt het dier op plaatsbaarheid
· Verzamelt en neemt kennis van relevante informatie van zowel het dier en de potentiële eigenaar
· Verstrekt informatie en voorlichting aan potentiële eigenaren en andere belanghebbende over dierverzorging, de karaktereigenschappen en bijzonderheden van dieren
· Realiseert een optimale matching tussen het dier en de (potentiële) eigenaar

Prestatie-indicatoren:
Plaatsing gerealiseerd zodanig dat de klantprocessen ten aanzien van de herplaatsing van dieren efficiënt en effectief zijn verlopen en een goede match is gecreëerd tussen dier en eigenaar.

Administratieve en ondersteunende werkzaamheden:
· Signaleert tekorten in voorraden, defecten in materialen en draagt zorg voor de aanvulling van de materialen op de afdeling.
· Draagt zorg voor het beheren van verkoopondersteunende materialen en/of geldstroom/kassa.
· Draagt zorg voor een representatieve opstelling van ruimten en het terrein en verricht hiertoe schoonmaakwerkzaamheden.
· Registreert, beheert en onderhoudt dierenlijsten en overige (dieren)administratie in de daartoe bestemde systemen en controleert deze op juistheid, volledigheid en tijdigheid.
· Stelt op verzoek rapportage en documenten op, verstrekt/verzendt deze aan belanghebbende

Prestatie indicatoren:
Administratieve en ondersteunende werkzaamheden verricht, zodanig dat de diergegevens correct zijn vastgelegd, materialen beschikbaar zijn en de benodigde ondersteuning is geboden

Informatie verstrekken en verzamelen:
· Ontvangt en registreert telefonische, schriftelijke en e-mailverzoeken en (plaatsings-)vragen van klanten en/of leveranciers, handelt deze zelfstandig af of zet specifieke vragen door naar inhoudelijk specialisten.
· Ontvangt bezoekers op een klantvriendelijke wijze en verwijst hen door en/of begeleidt hen naar de gewenste persoon of bijeenkomst.
· Neemt contact op met klanten en andere betrokkenen om gegevens/informatie op te vragen, vast te leggen en/of behoeften in kaart te brengen.
· Informeert en/of adviseert klanten over de dienstverlening van de organisatie.
· Bewaakt naleving van relevante veiligheids- en hygiene protocollen en instructies binnen het toegewezen aandachtsgebied en verstrekt hiertoe informatie aan derden.

Prestatie-indicatoren:
Informatie verstrekt en verzameld, zodanig dat interne en externe betrokkenen duidelijk, tijdig en naar tevredenheid geïnformeerd zijn en bruikbare informatie beschikbaar is

Algemeen
· Affiniteit met dieren en de bedrijfsmatige opvang van gezelschapsdieren.
· Houdt ontwikkelingen bij vanuit het vakgebied en deelt deze met collega’s.
· Draagt op een juiste wijze de verantwoordelijkheden die bij de functie behoren.
· Doet voorstellen voor verbetering en/of draagt, na goedkeuring van de leidinggevende, bij aan de realisatie en implementatie hiervan.
· Werkt op een professionele wijze samen met de dierenarts en collega’s.
· Levert een positieve bijdrage in de sfeer.
· Stelt zich flexibel op naar de organisatie.
· Communiceert open en directief in de onderlinge samenwerking.
· Gaat integer om met de kennis en informatie m.b.t. de medewerkers

Aanmelden:
Zit jij vol positieve energie, schrikt een pittige hond jou niet af en werk je ook graag mee op de afdelingen met andere diersoorten, dan is dit je kans! Stuur je cv met motivatiefilmpje of brief voor 25 maart naar alma@rozeindhoven.nl.